U10 Girls Washington

     
             
  Team Name       Team Name  
Group A       Group B    
1 OSCL Lightning     4 CGSA Wilmington Island Waves  
2 CGSA Dolphins     5 CGSA Savannah Lightning  
3 Richmond Hill Wildcats     6 CGSA Shock  
             
      Saturday, November 18th      
  Time Field     Time Field
1v2 9:30am Minick 2   4v5 9:30am Minick 3
3v1 2:00pm CCSC 1A   6v4 2:00pm CCSC 1B
2v3 6:30pm CCSC 1B   5v6 6:30pm CCSC 1A
             
      Sunday, November 19th      
      Semi-final Match      
          Time Field
  1st Place Points A. vs.

2nd Place Points B

  12:30pm CCSC 1B
  1st Place Points B. vs.

2nd Place Points A

  12:30pm Minick 3
             
      Third Match      
 

3rd Place Points A 

vs.

3rd Place Points B

  12:30pm Minick 2
             
      Championship Match      
 

Winner 1A v. 2B  

vs.

Winner 1B vs. 2A

  3:30pm CCSC 1B

Last Updated on 11/11/2000